Karty Podarunkowe

Szanowni Klienci!

Z przyjemnością informujemy, że przygotowaliśmy dla Państwa możliwość zakupu w naszych drogeriach Kart Podarunkowych. Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że kupując dla kogoś kosmetyki czasem trudno jest wybrać odpowiedni produkt. Dlatego też postanowiliśmy ułatwić Państwu zakupy, ponieważ Karta Podarunkowa z powodzeniem zastępuje prezent. Nie posiada znamion symboli świątecznych, ma więc charakter uniwersalny – można ją wykorzystać w przypadku prezentu tak urodzinowego czy imieninowego, jak i gwiazdkowego.

Do wyboru mają Państwo trzy wartości kart podarunkowych – 30 zł, 50 zł i 100 zł. Zasady wydawania i korzystania z Kart Podarunkowych zostały zawarte w Regulaminie umieszczonym poniżej.

Mamy nadzieję, że Karty Podarunkowe spotkają się z Państwa ciepłym przyjęciem. *

SekretUrody Karty Podarunkowe

* Zapytaj w najbliższej drogerii Sekret Urody czy Karty Podarunkowe są już dostępne.

 

 

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

SEKRET URODY

 

1.  Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

 • Wydawca – Espiro Group, ul. prof. L.Chmaja 6, 35-021 Rzeszów;
 • Sklep – położony na terytorium Polski sklep/drogeria Wydawcy wymieniony na stronie internetowej sekreturody.com w zakładce Nasze drogerie/Sieć drogerii, w którym Nabywca kupił Kartę;
 • Karta – bon towarowy , którego wartość jest równa wartości nominalnej Karty, wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jej realizacji w danym Sklepie;
 • Nabywca – osoba dokonująca przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę;
 • Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty;
 • Towary – rzeczy oferowane w danym Sklepie;

 

2.  Postanowienia ogólne:

 • Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty i do przyjmowania jej do realizacji po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie;
 • Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie odpowiadającej wartości nominalnej Karty;
 • Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę przechodzą w całości na własność Wydawcy w chwili wydania Karty;
 • Użytkownik jest uprawniony do realizacji transakcji za pośrednictwem Karty w wybranym Sklepie Wydawcy w okresie ważności Karty;
 • Karta może być użyta wyłącznie w Sklepie Wydawcy w którym została nabyta, znajdującym się na terytorium Polski. Wykaz Sklepów znajduje się na stronie internetowej sekreturody.com w zakładce Nasze drogerie/Sieć drogerii
 • Karta nie może być wymieniona na środki pieniężne (w tym gotówkę) w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi;
 • Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty;
 • Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy

 

3.  Wartość Karty:

 • Karta dostępna jest w różnych nominałach.
 • Wartość Karty Podarunkowej wyrażona jest w PLN i zgodna jest z nominałem na niej wskazanym.

 

4. Termin ważności Karty:

 • Karta jest ważna przez okres 4 miesięcy od momentu jej wydania.
 • Okres ważności Karty nie podlega przesłużeniu.
 • W przypadku gdy pomimo upływu terminu ważności Karty pozostanie ona niewykorzystana, Użytkownik ani Nabywca nie mają prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

 

5. Zasady korzystania z Karty:

 • Karta upoważnia do zakupów w Sklepie Wydawcy w którym została nabyta. Wykaz Sklepów znajduje się na stronie internetowej sekreturody.com w zakładce Nasze drogerie/Sieć drogerii.
 • Karta musi zostać przedstawiona w danym Sklepie przy dokonywaniu nią płatności i może być użyta tylko raz. Po dokonaniu płatności Użytkownik pozostawia ją w kasie.
 • W przypadku zakupu Towaru o wartości wyższej od wartości nominalnej Karty, Użytkownik zobowiązany jest dopłacić różnicę przez odbiorem danego Towaru.Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką lub karta płatniczą.
 • W przypadku zakupu Towaru o wartości niższej od wartości nominalnej Karty, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty.
 • Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania Karty w razie upływu daty jej ważności lub w razie uszkodzenia Karty w takim stopniu, że niemożliwe jest odczytanie danych na niej zapisanych i zweryfikowania jej prawdziwości, w szczególności numeru Karty.

 

6. Zwrot Towarów:

 • Pod pojęciem zwrotu należy rozumieć wyłącznie zwrot Towaru na skutek reklamacji, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2002r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 • W przypadku zwrotu Towarów nabytych w Sklepie Użytkownik może wymienić go na Towar o nie niższej wartości, lub otrzymać nową Kartę o wartości odpowiadającej Karcie użytej przy nabyciu zwracanego Towaru.

 

7. Postanowienia końcowe:

 • Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Karty oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi zastrzeżeń i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 • Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Karty mogą być składane bezpośrednio w Sklepie Wydawcy, w godzinach jego otwarcia lub listownie na adres Wydawcy............................z dopiskiem "Karta Podarunkowa – reklamacja".
 • Wydanie Karty nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Nabywca, na żądanie zgłoszone w Sklepie najpóźniej w momencie wydania mu Karty ma prawo, na dowód dokonania wpłaty, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 • Karta w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w tym nie jest kartą płatniczą. Karta jest formą bonu towarowego.
 • Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.sekreturody.com. Wydawca ma obowiązek przekazania do wglądu Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.